Vildtforvaltning

Vildtforvaltning

Omfattende dagsorden.

På selve valgdagen er der møde i Vildtforvaltningsrådet. Det begynder klokken 09.30 i Odense og stopper antageligt i så god tid, at deltagerne kan nå hjem og afgive deres stemme til landets folketing. Men det bliver et travlt møde, for der er 17 punkter på dagsordenen og flere af dem er hver især omfattende nok til at absorbere en hel mødedag.
I forhold til jagten er der især fire punkter af de sytten, som tiltrækker sig særlig opmærksomhed.

Punkt 4.

Første gang jagten er i spil på det forestående møde bliver under punkt 4, hvor professor Jesper Madsen fra DMU præsenterer et foreløbigt udkast til en international forvaltningsplan for kortnæbet gås. Denne plan er under udarbejdelse i regi af AEWA, som er en verdensomspændende beskyttelsesorganisation, der især fokuserer på de migrerende vandfugles ve og vel.
Jesper Madsen er en af de fremmeste gåseforskere her i landet, og mon ikke også han vil orienterer Vildtforvaltningsrådet om indholdet og konklusionerne i den kommende rapport om anskydninger af netop kortnæbbede gæs, som offentliggøres dagen efter mødet i Vildtforvaltningsrådet.

Punkt 5.

Dette punkt er vel sagtens det mest fyldige på hele mødet, alene af den grund at der er to tilhørende bilag på hver sådan cirka 60 siders omfattende videnskabelig udredning. Sagen er, at Naturstyrelsen har sat sig for at udarbejde en national forvaltningsplan for harer og agerhøns. Derfor har den bedt DMU om at komme med et videnskabeligt notat for hver af disse arter, og på dette møde skal DMU så fremlægge deres tilsammen mere end 110 siders omfattende notater. I disse opresumeres arternes øjeblikkelige status, deres historie og de virkemidler der kan tages i anvendelse for at nå til den situation som alle vist ønsker for disse arter, nemlig at den tilbagegang som de har været ofre for de seneste årtier, vendes til stabilitet og dernæst fremgang.
Notatet for agerhøns omtaler således to forskellige former for tiltag, der vurderes – og i nogle tilfælde findes der også dokumentation for antagelserne – at kunne øge agerhønsenes antal.
Den ene gruppe af tiltag går i retning af at forbedre de biotoper hvor agerhønen lever eller kunne leve. Den anden gruppe af tiltag handler om jagtfredning, og det er værd at notere sig, at jægernes indsats ude på revirerne, for at optimere biotopen og for at pleje agerhønsenes fødegrundlag, ikke omtales i notatet.
I stedet skrives der en del om, hvordan landbrugsdriften skal omlægges for at tilgodese agerhønsene. Dermed undlader notatet, at påpege den klare sammenhæng der er mellem landbruget og jægerne. For hvis landmændene skal omlægge deres landbrugsdrift til gunst for agerhønsene (og harerne), så skal de have dækket deres omkostninger og eventuelle tab. Og de eneste der vil gøre det, er de jægere der får noget bedre natur og en bedre jagt ud af deres investering.
Derfor bliver dette punkt uden tvivl dét, hvor Danmarks Jægerforbund skal træde i karakter, og i klare og utvetydige argumenter afdække det forhold der er så klart for jægere og så tåget for alle andre naturbrugere, at hvis jagten ophører på harer og agerhøns, så mister naturen den eneste medspiller, som er klar til at betale for de forandringer, der er så bydende nødvendige for at haren og agerhønen kan forblive talstærk i den danske natur.

Punkt 6.

Vildsvinene er kommet til Danmark. Det har vi skrevet om på disse sider mange gange i løbet af det sidste års tid. De er mere eller mindre talstærkt tilstede i Sønderjylland, og der bliver flere og flere for hver måned der går.
Det ved landbrugets organisationer godt, og derfor har de skrevet til Naturstyrelsen, for at få den til at indskærpe overfor forvaltere og jægere, at vildsvinene SKAL skydes, og helst så snart de krydser den bevogtede danske grænse.
Derfor er vildsvinene på dagsordenen på dette møde, for at igangsætte en drøftelse af hvad der kan gøres, for at forhindre at vildsvinene etablerer sig i Danmark.

Punkt 9.

Her skal den styregruppe der er nedsat for at reviderer jagtprøven orienterer om status på dette arbejde. Og lad det bare være et velkvalificeret gæt herfra, at det går langsomt med dette arbejde, som ikke mindst jagtens egne organisationer gør hvad de kan for at få halet i langdrag. Der er da heller ikke lagt op til andet, end en generel drøftelse når dette punkt ruller over mødebordet på Scandic Hotel i Odense.

Mere jagt.

Derudover er jagten i spil på den ene eller anden måde under punkterne 3, der handler om forvaltningsplaner for dyre- og plantelivet.
Under punkt 8 som er en drøftelse af hvordan forskningen i og om vildtforvaltningen skal udvikle sig i Danmark.
Under punkt 11 der handler om kronvildt og hvordan man eventuelt kan afværge nogle af de skader som den stigende bestand af især kronvildt forårsager. Det er Ulrik Lorenzen, der er sekretær for den nationale hjortevildtgruppe, som fremligger sagen for Vildtforvaltningsrådet.
Under punkt 12, som handler om den digitale vej til at ansøge om regulering af skadevoldende vildt.
Under punkt 13, hvor forbudet mod handel med vildt der er fældet under regulering skal drøftes.
Samt under punkt 16, der er meddelelser fra sekretariatet, hvor der blandt andet vil være nyt om
- Blyhaglsundersøgelsen.
- Bekendtgørelse om hold af mårhund, og indsatsen mod dem.
- Orientering om udbud af ”Jagtportalen”
Jo, det skal nok blive et langt og spændende møde, og nu har vi alle mulighed for at hjælpe vores tillidsfolk i jagtens organisationer med at forberede sig til dette møde i Vildtforvaltningsrådet, som er blevet vigtigere end nogensinde.

Her er linket til alle http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Vildtforvalt... >bilag og de øvrige detaljer.