Transport af fasaner

Transport af fasaner

Lovgivning.

Reglerne om dyrevelfærd er blevet skærpet i flere omgange i løbet af de senere år. Næsten hver gang, som følge af helt urimelige eksempler på grove krænkelser af selv de mest basale hensyn til dyrenes ve og vel.
For fem-seks år siden kom der helt ny lovgivning på dette område, udstukket af EU og omplantet til danske forhold.
En del jægere kommer hvert år på denne tid i karambolage med en udløber af denne lovgivning, og det er når de nye fasankyllinger, agerhønsekyllinger og ællinger skal transporteres ud på revirerne.

Transport af fjerkræ.

I 2006 fik vi nye regler her i Danmark om transport af dyr. Disse regler gælder for alle dyretransporter, hvor dyrene skal transporteres mere end 65 km. Og skal man køre længere end 65 km med sine dyr – sine udsætningsfugle – så skal alle regler om de forhold hvorunder transporten finder sted naturligvis overholdes – vi sakser forklaringer på det ind på næste side – og derudover skal chaufføren og eventuelle medhjælpere på transporten have taget en uddannelse i at transporterer dyr. Man skal nemlig være i besiddelse af et kompetencebevis, for at transporterer dyr her i landet.
Imidlertid fremgår det af lovteksten, at det kun er i forbindelse med økonomisk virksomhed, at reglerne om kompetencebeviset gælder. Imidlertid er denne formulering så tilpas gummiagtig, at det er vanskeligt at vide, om det også gælder for de jægere der henter 150 fasaner hos en fasanavler.

Et formelt svar.

Derfor har vi skrevet til Fødevarestyrelsen, og fået følgende svar fra jurist Sanni Baltzer Petersen: ”Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 finder anvendelse på dyretransporter, der finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed. Af denne samt Justitsministeriets vejledning nr. 145 af 21. december 2006 (under vejledningens punkt 2.1. Anvendelsesområde) fremgår det, at transport i forbindelse med økonomisk virksomhed ikke begrænser sig til transport, der indebærer umiddelbar udveksling af penge, varer eller tjenesteydelser. Transport i forbindelse med økonomisk omfatter bl.a.transport, der direkte eller indirekte medfører eller har til formål at opnå et udbytte.

Det fremgår endvidere af Justitsministeriets vejledning, at det vil beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt denne betingelse må anses for opfyldt, og en endelig stillingtagen til spørgsmålet henhører under domstolene. Det er op til den pågældende, der skal transportere dyr, og vurdere om man falder ind under begrebet økonomisk virksomhed. Til brug for denne vurdering henvises til Justitsministeriets vejledning samt Fødevarestyrelsens hjemmeside, dokumentet "Afgrænsning af begrebet "økonomisk virksomhed" i forbindelse med transport af dyr".

Blev vi klogere?

Nej ikke rigtig. Vel. Men uofficielt har vi undersøgt sagen en gang til. Og uden at få et citat vi kan hænge nogen juridisk person eller instans op på, så forlyder det fra Fødevarestyrelsen; at det er justitsministeriet der skal finde ud af om en transport er sket i forbindelse med en økonomisk virksomhed. Det vil sige, at det i første omgang er en vurdering som skal udføres af den landbetjent man støder på under transporten, og i sidste ende er en sag, der, om nødvendigt, skal afgøres ved en domstol. MEN hvis man bare transporterer fugle til sin egen hyggejagt, hvor man IKKE tager penge for at deltagerne går på jagt eller køber fugle, så overtræder man antageligt ikke disse komplicerede regler. Det er sådan nogenlunde hvad vi skal forholde os til, når vi begynder at fragte fuglene ud på reviret.
God arbejdslyst.

På næste side finder Du links til de relevante tekster, og et citat fra vejledningen.

Links

Fasankyllinger udsættes
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Bekendtgørelsen.
Forklaringen.

Uddrag af forklaringen af bestemmelserne...

... om de praktiske forhold der skal være i orden når man transporterer levende dyr – herunder fasaner, agerhøns og gråænder der skal udsættes på jagtrevirerne – og når man transporterer dyr, skal det naturligvis altid foregå så dyrene ikke stresses eller kommer til skade:

Af pkt. 1.1. i kapitel II fremgår, at transportmidler og containere samt disses udstyr skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at:
a) Dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses,
b) dyrene ydes beskyttelse mod barske vejrforhold, ekstreme temperaturer og ugunstige klimatiske forandringer,
c) de nemt kan rengøres og desinficeres,
d) dyrene forhindres i at undslippe eller falde ud, og de skal kunne modstå bevægelsesrelaterede stresspåvirkninger,
e) dyrene under transporten er sikret en luftkvalitet og -mængde, som er passende for deres art,
f) der er adgang til dyrene, så det er muligt at tilse og passe dem,
g) gulvene er skridsikre,
h) gulvenes overflade begrænser udslip af urin og ekskrementer til et minimum,
i) der er tilstrækkelig belysning til, at dyrene kan tilses og passes under transporten.
For så vidt angår litra a bemærkes, at det i forbindelse med synsvirksomhedernes vurdering af, hvorvidt dette krav er opfyldt, bl.a. vil være relevant at undersøge, hvorvidt indersiden af vognkassen og eventuelle skillevægge er jævne og uden fremstående kanter, bolte, beslag eller lignende, som dyrene risikerer at komme til skade på. Hejsemekanismer (wirer, ruller, føringer m.v.), som manf.eks. har i visse køretøjer, der er indrettet til transport af dyr i flere etager, hvor etagerne kan hejses
op og ned, skal desuden være afskærmet. I modsat fald er der risiko for, at et lam f.eks. får ulden i klemme i hejsemekanismen og får ulden flået af under hævning eller sænkning af etagerne.
Aftagelige vognkasser eller dele heraf bør endvidere være konstrueret således, at en forsvarlig fastgørelse af de aftagelige dele er sikret.