Rydningspligt

Rydningspligt

Jordejernes pligt.

Fremover er det et krav, at alle ejere af udvalgte naturtyper skal holde dem lysåbne, det vil sige fri for krat. Samtidig bliver der åbnet op for mere natur i landbrugslandskabet.
De nye krav skyldes en bekendtgørelse fra Plantedirektoratet om ”Jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”, der trådte i kraft den 4. september og betyder, at ejeren minimum hver 5. år skal rydde naturarealerne for vækst af træer.

Ny bekendtgørelse.

Den pålægger som noget helt nyt ejere af lysåbne naturarealer en basal ”plejepligt”. Ejerne er fremover forpligtet til at holde engen, heden eller overdrevet fri for krat. Kun i særlige tilfælde, hvor ejeren mener, at rydningspligten er for byrdefuld eller vanskelig, er det muligt at søge Plantedirektoratet om dispensation.
Herudover giver bekendtgørelsen mulighed for at etablere natur, eksempelvis skov, på landbrugsarealer, blot det lokale amt forinden er orienteret. Alt i alt åbnes der op for en mere flersidig og naturvenlig anvendelse af det danske landbrugsareal end tidligere.