Ræve reguleres i yngletiden

Ræve reguleres i yngletiden

Vigelsø i Odense Fjord, der regnes for at være en af Danmarks bedste ynglelokaliteter for kystfugle, har dette forår været så præget af ræve, at tusindtallige bestande af ynglefugle stort set ikke vil få unger på vingerne. Naturstyrelsen vil nu etablere flere kunstige rævegrave på øen, så det i fremtiden kan blive lettere at regulere uønskede ræve og dermed redde ynglende terner, måger og edderfugle, oplyser ornitologerne triumferende på deres hjemmeside i dag.

Den tavse ø.

Baggrunden er, at 3.000 par hættemåger er væk, og en af Danmarks største kolonier af sjældne splitterner har forladt øen. Hverken havterner eller dværgterner får unger i år, og en bestand på op imod 1.000 par edderfugle er blevet til kun cirka 70 par, som vil lykkes med deres yngel. Ifølge både Naturstyrelsen og ornitologerne så er det en enkelt diende ræv og hendes tre hvalpe der er skyld i hele miseren.
Og selvom man måske som jæger kan få kaffen galt i halsen over noget som der her ved første øjekast ligner et fælt udslag af dobbeltmoral, så står man i denne som i tilsvarende sager over for et reelt dilemma. For her i landet er der næppe nogen oprindelig natur tilbage. Alt derude foregår i en eller anden samklang med vores urbane aktiviteter, og i Natura 2000-planen for Odense Fjord, der netop har været til høring, er Vigelsø højt profileret som et værdifuldt ynglested for splitternen og havternen, der begge er beskyttet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

Natura 2000

Hvis det skal stå til troende, og hvis vi skal bevare en mangfoldig fauna her i landet, så er bydende nødvendigt, at myndighederne gør noget ved problematikken med rævene, forklarer ornitologerne. ”Vi ved af bitter erfaring, at ræve på holme og småøer med kolonirugende kystfugle er uforenelige størrelser. Rovdyrene ødelægger ganske enkelt fuglenes ynglesæson. Derfor er det vigtigt, at Naturstyrelsen hvert år, så snart isen er brudt op efter vinteren, tjekker alle øer for ræve, og hvis der er rovdyr på lokaliteten, må de reguleres så hurtigt som muligt”, siger Kurt Due Johansen fra DOF.

Det er næsten altid efter hårde vintre med is på fjordene, at rævene optræder på ynglefugleøerne. Rovdyrene kan under uheldige omstændigheder strande på øerne, når isen smelter og bryder op om foråret.

Ræv med hvalpe.

Naturstyrelsen Fyn tog derfor straks på Vigelsø for at tjekke rævesituationen, da styrelsen for få dage siden fik meldingen om dette forårs tavse fuglekolonier. Og en tæve med tre hvalpe blev skudt på øen.

Vi ringede til Kurt Due Johansen for at spørge ham, hvordan han har det med, at der skal skydes ræve i yngletiden, og han er så splittet i sagen som kun et ordentlig menneske kan være. ”Der er kun nogle få lokaliteter i hele landet hvor de her fugle har mulighed for at yngle, mens der er tusindvis af steder hvor ræven kan klare sig,” forklarer Due Johansen, som medgiver at vi jo her atter blander os i naturens gang. ”hvis det havde været inde på land, så mener jeg det havde været forkert, men ude på øerne er vi nødt til at gøre noget, hvis vi skal leve op til målsætningen om at bevare fuglenes mulighed for at yngle,” slutter Kurt Due Johansen, som har talt fuglene ude på Vigelsø i en snes år.