Råvildtet koster 750 millioner

Råvildtet koster 750 millioner

Påkørsler.

Det bedste gæt – lige nu og her - er, at der årligt påkøres omkring 25.000 stykker råvildt i den danske trafik, og det estimeres at skaderne på bilerne i gennemsnit beløber sig til 30.000 kroner for hver påkørsel.
Set i det lys ender det danske råvildt med at koste de danske bilister 750 millioner kroner. Og det er jo ikke forsikringsselskaberne der belastes af disse skader, for de forstår effektivt at transportere omkostningerne over på bilisternes forsikringer i form af selvrisiko og præmieforhøjelser.

Problemets omfang.

Det danske råvildt stiger fortsat i antal, så problemet med påkørslerne er kommet for at blive. Og da bestanden af både kron- og dåvildt samtidig er i fremgang her i landet, så må det formodes, at der også for disse arters vedkommende vil være tale om øgede udgifter til bilisterne, efterhånden som der bliver flere påkørsler af de større hjortearter.
Derfor skal Danmarks Miljøundersøgelser udarbejde en rapport, som inden nytår skal udpege de områder på bilisternes danmarkskort hvor problemet med påkørslerne af råvildtet er allerstørst, og de skal forsøge at fremkomme med forklaringer på, hvorfor påkørslerne finder sted på de pågældende lokaliteter.

Eftersøgninger.

I betragtning af de ganske store beløb som råvildtet ifølge disse beregninger koster bilisterne, så er er det påfaldende, at de schweisshunde og schweisshundeførere der efterfølgende skal forsøge at finde de påkørte dyr, stort set arbejder gratis.
I den forgangne sæson var de raske hunde ude på cirka 5.000 eftersøgninger som følge af påkørsler. I takt med at stadig flere bilister bliver opmærksomme på, at man kan tilkalde eftersøgningsassistance, så må presset på schweisshundefolkene forventes at stige til helt nye højder. Og denne efterspørgsel på kvalificeret eftersøgning vil næppe kunne honoreres under de nuværende forhold, mere end antyder de fortrolige forlydender som redaktionen har kendskab til i schweisshundekredse.
Så det danske råvildt er ikke blot et dyrt bekendtskab for bilisterne, men efterlader også et stadig større behov for, at de påkørte dyr kan eftersøges og affanges på en moralsk og etisk forsvarlig måde.

Note.

I Danmark er der ingen samlet statisk eller opgørelse over, hvor meget råvildt der påkøres i trafikken. Det man ved er, at schweisshundefolkene har omkring 5.000 eftersøgninger om året, og at Falck sammen med forskere og vildtforvaltere omkring årtusindeskiftet regnede sig frem til, at påkørslerne af hjortevildtet samlet set var på 25.000 dyr.
Disse tal er med andre ord både gamle og behæftet med en vis usikkerhed og det er i alt fald et faktum, at afskydningen – og dermed nok også bestanden – af råvildtet er steget siden.
Norske undersøgelser har endvidere godtgjort – ifølge en publikation fra Skov- og Naturstyrelsen i 2002 – at en påkørsel af et rådyr i gennemsnit og i datidens penge kostede 15.000 kroner hvis påkørslen sker med 70 km/t, men 30.000 hvis bilen kører 110 kilometer i timen.
Man ved også, at langt den største del af påkørslerne sker i mørke, og at de mindre befærdede veje er de, hvor der er størst risiko for påkørsler: Det er Poul Nygaard Andersen fra DMU som beretter om en skandinavisk undersøgelse der viser, at antallet af påkørsler stiger i takt med trafikken op til 8-10.000 biller om dagen. Derefter falder antallet af påkørsler, for nu er trafikken blevet så tæt, at den virker som noget nær en mur.
Sidst men ikke mindst er det velkendt, at risikoen for at blive overrasket af et krydsende dyr er størst i områder, hvor der er tæt bevoksning helt op til vejbanen.
Så når Du er alene på vejen i mørke inde i en skov, så er risikoen for at påkøre et dyr størst – og jo højere hastighed, jo mere omfattende bliver skaden på bilen. Og formodentligt også på det påkørte dyr.....