Over 9000 hektar får Natura 2000-projekttilsagn

Pressemeddelelse fra NaturErhvervsstyrelsen.
Formålet med ordningerne er at yde tilskud til investeringer, der kan sikre og forbedre vores forskellige natur og dyrearter inden for de særligt udpegede Natura 2000-områder.
Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne er med til at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for de enkelte EU-lande.

NaturErhvervstyrelsen modtog i alt 339 ansøgninger, sådan fordeler ansøgninger sig:
•    304 har søgt om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
•    32 har søgt om forundersøgelser til etablering af naturlige vandstandsforhold
•    3 har søgt om etablering af naturlige vandstandsforhold

Rydning og forberedelse til afgræsning.
Der er søgt om tilskud til rydning af ca. 267 ha og om tilskud til forberedelse til afgræsning på 6800 ha. I alt har vi modtaget ansøgninger for ca. 43 mio. kr., heraf de ca. 5 mio. kr. går til rydning og de ca. 38 mio. kr. til forberedelse til afgræsning.

Naturlige vandstandsforhold.
Der er søgt om tilskud til forundersøgelser af ca. 1980 ha og om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold på ca. 210 ha. I alt har vi fået ansøgninger for 8 mio. kr., hvoraf de ca. 1 mio. kr. går til etablering af naturlige vandstandsforhold.

Sådan fordeler Natura 2000-projekterne sig i de danske kommuner.
I tabellen kan du se, hvordan projekterne givet under Natura 2000-ordningerne, fra 2011 til i dag, fordeler sig i de danske kommuner, og hvor stort et areal der er tilsagn på.
Se tabellen her