Naturen skal overvåges.

Naturen skal overvåges.

Målrettet overvågning.

Miljøministeriets overvågning af Danmarks natur og vandmiljø skal fremover målrettes de områder, hvor udfordringerne for miljøet er størst, og hvor Danmark skal kunne dokumentere at leve op til internationale aftaler.

Det fremgår af det nye nationale program for overvågning af naturen og miljøet, NOVANA. Værdien af programmet er ca. 250 mio. kroner årligt i perioden 2011-2015.

Som noget nyt skal Miljøministeriet bl.a. fremover holde øje med 32 naturtyper, som findes i Natura 2000-områderne. Det gælder foreksempel naturtyper som enekrat, strandvolde og boblerev på havet.
“Fremtidens overvågning af naturen skal være mere målrettet og intelligent skruet sammen. Vi skal samle flest oplysninger på de områder, hvor vi ved, at der kan være problemer, og hvor vi vil sikre os, at indsatsen for naturen virker. Derimod kan vi nøjes med en mere grovmasket overvågning, hvor vi ved, at naturen har det godt,” siger miljøminister Karen Ellemann.Mere viden.

Det nye overvågningsprogram skal blandt andet være med til at sikre, at vi får viden om effekten af regeringens 246 naturplaner. Tilsvarende skal overvågningen af vandmiljøet afkode, om indsatsen i de 23 vandplaner virker.

Grundvandet - fremtidens drikkevand – følges også. Fremover skal grundvandet testes for indhold af 31 kemiske forbindelser, der stammer fra sprøjtemidler. Det er syv stoffer mere end i det tidligere overvågningsprogram.

Biologerne skal også rette kikkerten mod yderligere 17 fuglearter, herunder vandrefalk og fiskeørn, som ikke var med i NOVANA tidligere. Fremover vil alle ynglefugle blive overvåget i henhold til EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.