Mere dansk jagt

Mere dansk jagt

Interessen for jagt på gråænder er stadig stor.

Jagttiderne i Danmark vurderes og revideres hvert tredje år.
Det er Vildtforvaltningsrådet der indstiller til jagtens minister – miljøministeren – hvordan jagttiderne for de følgende tre år skal udvikle sig. Forud for denne indstilling udarbejder DMU - Danmarks Miljø Undersøgelser – en rapport om de forskellige vildtarters status.
I sidste uge udkom den seneste vurdering af denne karakter, som skal danne grundlaget for den revision af jagttiderne der vil blive aktuel fra sæsonen 2004/2005.

Kortere jagttid på edderfugle

Den nordiske bestand af edderfugle har ændret sig i løbet af de sidste ti år, og der er tale om en generel tilbagegang i så godt som alle bestande.
Derfor foreslår den nye statusrapport, at jagttiden på edderfugl på fiskeriterritorierne for hunnernes vedkommende bliver fra 1.10 – 15.1, mens hannerne så må jages fra 1.10 – 15.2. I dag må begge køn jages frem til udgangen af februar.

To grågæs
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Gæs på træk til nye marker.

Jagt på nye arter

Den over 200 sider lange rapport beskæftiger sig også med, om der kan gives jagttid på arter der i øjeblikket er fredet. Fire arter behandles i denne sammenhæng.
Konklusionen er, at der uden fare for bestanden kan gives jagttid på hhv. mørkbuget knortegås og hjejle, mens der endnu ikke kan gives jagttid på grævling og stor regnspove.
Samtidig foreslår rapporten at der kan gives jagttid på grågås i august, på landbrugsarealer mere end 500 meter fra kyster og/eller vådområder.

Færre anskydninger

Det er alle aspekter af jagten der behandles i forskernes vurdering af den danske jagt også anskydningerne, som det konstateres er faldende og derfor slår rapporten fast:
”Arbejdet med at reducere omfanget af anskydninger har indtil videre givet markante resultater for kortnæbbet gås, hvor andelen af gamle fugle med hagl i kroppen i perioden 1997-2002 er faldet fra 36% til 20% - uden at udbyttet er blevet mindre. Selv om arbejdet vil skulle fortsættes også fremover, viser disse resultater, at en målrettet indsats blandt jægerne kan føre til en markant bedre udøvelse af jagten.”

Fasankyllinger udsættes
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Fasaner i udsætningsvolieren.

45 jagtbare arter

I Danmark er der i øjeblikket jagttid på 45 forskellige arter.
Hvert år nedlægges omkring 2½ millioner stykker vildt, og det er et fald i forhold til slutningen af 1960erne hvor der blev fældet cirka 3½ million stykker vildt.
Fasan og gråand, der i 1950erne udgjorde cirka 30% af det årlige udbytte, udgør i dag med 1½ million stykker omkring 60%, og det er ifølge en af rapportens forfattere en medvirkende grund til, at de udsatte fasaner og ænder påvirker de øvrige arters udvikling i en gunstig retning, fordi den jagtlige interesse for netop gråand og fasaner er med til at reducere jagttrykket på en række andre arter, således at jagten ikke overstiger det bæredygtige niveau.

Tilbagegang

Endelig konkluderer rapporten: ”Agerhøne og hare er gået tilbage fra ca. 800.000 stykker årligt i 1940erne til ca. 170.000 i dag, hvilket afspejler tilbagegange i bestandene. Til gengæld er udbyttet af bl.a. krondyr, rådyr og gæs steget betydeligt som et resultat af bestandsfremgange. Udbyttet af kragefugle, måger og dykænder er faldet betydeligt, og disse ændringer afspejler formentlig ændringer i, hvilke jagtformer og vildtarter der har jægernes interesse.”

Strandjagt
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Andejagt på fjorden.

Bæredygtighed

I dag er jagt betinget af en general folkelig accept af denne form for udnyttelse af naturens ressourcer, og denne accept betinger en lang række etiske og bestandsafhængige hensyn.
Bæredygtighed er et af nøgleordene i denne sammenhæng, og derfor vil det altid være nødvendigt at justerer på jagttiderne, således at jagten ikke kommer til at overstige den enkelte arts evne til at reproducere sig selv.
I rapportens afsluttende sammenfatning formuleres det således:
”Sammenlagt vurderes det, at jagten i Danmark siden begyndelsen af 1990erne er blevet mere bæredygtig på en række betydningsfulde punkter.
At jagten er bæredygtig må have en stor indflydelse på, hvilke rammer, der kan sættes for jagten både nationalt og internationalt.”

Længere jagttider

En række af de jagtbare arter har så god en bevaringsstatus, eller er så talstærke, at der i den nye rapport åbnes for en mulig udvidelse af jagttiden. Det vurderes for eksempel, at jagten på en del dykænder i dag er langt mindre intensiv end tidligere, og det kan give anledning til at jagttiden i vinterperioden udvides.

Læs hele rapporten
Faglig rapport nr. 428 Vildtbestande, jagt og jagttider i Danmark 2002. En biologisk vurdering af jagtens bæredygtighed som grundlag for jagttidsreviseionen 2003. Af Bregnballe, T. m.fl. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 428. Danmarks Miljøundersøgelser, udgivet 17.1.03.