Mandøjægerne tabte

Mandøjægerne tabte

Gammelt skøde gælder ikke.

Højesteret gav i går Miljøministeriet medhold i en retssag, hvor der var rejst krav mod ministeriet om erstatning for statens indgreb i mandøbeboernes jagtret på søterritoriet omkring Mandø i Vadehavet.
Retssagen drejede sig om, hvorvidt Miljøministeriet havde gjort indgreb i mandøbeborernes jagtret ved at udstede to bekendtgørelser i 1992 og 1998 om fredning og vildtreservat i Vadehavet Bekendt- gørelserne indeholdt bestemmelser om
forbud mod jagt på søterritoriet.
Ifølge mandøbeboerne var jagtretten overdraget dem som eneret ved skøde i 1743 underskrevet af Christian VI.
Miljøministeriet mente ikke, at mandøbeboerne ved skødet i 1743 havde fået overdraget en sådan eksklusiv jagtret på søterritoriet, der alene tilkom dem og ingen andre.
Højesterets dom er en stadfæstelse af Østre Landsrets dom af 27. januar 2003.