Jagttider på hjortene

Jagttider på hjortene

Kron- då- og sikahjortene er principielt jagtbare fra i morgen tidlig, men langt fra alle steder i landet, hvor en veritabel jungle af lokale bestemmelser gør det til en geografisk udfordring at tage på hjortejagt. Og det er mere kompliceret end nogen sinde.

Nye tider – nye jagttider.

Som bekendt er ikke mindst kronvildtet ved at etablere sig i nye danske områder. Det sker på baggrund af et generelt ønske i samfundet om, at de store dyr skal være tilstede i så mange af landets biotoper som muligt. Som jæger kan man næppe være andet end lykkelig for denne tingenes tilstand, men de nye tider stiller endnu større krav til hjortejægerne. For selvom jagten principielt går ind i morgen tidlig, så er der en syndflod af lokale fredninger og bestemmelser, som man skal tage sig i agt for. En del af disse er nedfældet i den nuværende lovgivning om jagttider, mens andre bestemmelser er af frivillig karakter og tager sit udspring i det omfattende arbejde som landets hjortevildtsgrupper udfører.
Her kræves med andre ord rettidig omhu, og for at bringe mest mulig overblik over situationen, så kan man nederst på denne side finde det danmarkskort over hjortejagtstiderne som Danmarks Jægerforbund har udgivet, ligesom vi nedenfor linker til jagttiderne.

Det hurtige overblik.

Ja, det kan man faktisk ikke umiddelbart tilegne sig, dertil er sagen for kompliceret, men i meget overordnede træk kan situationen beskrives således:
De nye jagttider betyder blandt andet, at i visse områder må kronhjorte med gevirer med mindre end ni ender først jages fra 1. oktober. Andre steder går jagten på disse dyr først ind den 16. oktober. Desuden er det nogle steder ikke tilladt at jage på andet end anstand og under pürsch. Visse steder er dåvildt og kronvildt helt fredet.

Derfor.

De ændrede jagttider er blandt andet blevet til på baggrund af ønsker fra de 12 lokale hjortevildtgrupper, som findes over hele landet. I grupperne sidder jægere, landmænd, skovbrugere og grønne organisationer og vurderer, hvordan man lokalt får den bedst mulige bestandsstørrelse og køns- og alderssammensætning, uden at de voksende bestande går for hårdt ud over landbrugets afgrøder.
Jagttiderne.