Harer og agerhøns i regeringsgrundlaget

Harer og agerhøns i regeringsgrundlaget

Regeringsgrundlaget.

Det er sagt så mange gange i løbet af den sidste uges tid. Regeringsgrundlaget er en hensigtserklæring. Her står der, hvad man gerne vil. Og ikke ret meget om hvordan man når disse mål. Det er helt i orden. For ellers ville det have været langt mere omfattende end de nuværende 80 sider.
Derfor skal man høre godt efter i de kommende uger og måneder, når de forskellige ordfører begynder at sende prøveballoner op, og efterfølgende tager fat på arbejdet med at stille forslag til, hvordan de enkelte hensigter skal føres ud i livet som først politik, og siden som de ønskede forandringer og forbedringer.
Regeringsgrundlaget er med andre ord en overordnet køreplan for de næste års arbejde i Folketingssalen, og når et emne eller område er nævnt i dette grundlag, så har det betydning. Og det kan man så glæde sig over, at naturen har for den nye regering, der har oplistet en række tiltag, som blandt andet skal komme harerne, agerhønsene og storkene til gavn.
Tiden skal vise, hvordan det hele skal blive til virkelighed. I mellemtiden kan vi studerer teksten, som bringes i citat nedenfor (og ja, der er nok en fejl i dispositionen i det sidste punkt, men sådan står det altså i den originale version) Og har man lyst til mere, så linker vi nederst til hele regeringsgrundlaget.

Fra regeringsgrundlaget side 31.

Citat:
NATUREN – GRØN VELFÆRD FOR ALLE
Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både hverdag og ferier, er og bør være en central del af Danmarks værdi- og velfærdspolitik.
Alene af den grund vil regeringen give en ambitiøs naturpolitik høj prioritet.
Arter som agerhøne og hare der er tidligere var karakteristiske for det danske agerland er i dag på listen over udsatte arter. Storken kan ikke finde tilstrækkelig med føde til at yngle i Danmark. Det er håndgribelige tegn på at den intensive landbrugspraksis fylder alt for meget i det danske landskab.
Undersøgelser viser, at Danmarks natur generelt mangler plads og er for lidt
sammenhængende. Der er brug for at gøre naturen og den biologiske mangfoldighed mere robust over for blandt andet klimaændringer. Det vil samtidig gøre naturen mere attraktiv for friluftsliv, turisme og daglig rekreation.
På trods af enkelte positive tendenser udvikler Danmarks natur sig samlet set desværre klart negativt.
Regeringen vil derfor fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt:
• at sikre, at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på
en måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i
Danmark,
• at der skabes mere natur og etableres mere skov – også bynært
• at sikre Danmark som et varieret, spændende og attraktivt land med en rig natur
med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs
• at medvirke til at gøre Danmarks natur mere robust over for følgerne af de
klimaændringer, der synes uundgåelige,
• at bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening og
• og som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø,
vandmiljø, naturbeskyttelse og biodiversitet.
Regeringen vil udnytte mulighederne for at bruge en del af landbrugsstøtten fra EU til
naturformål, herunder også økologi.
Citat slut.

Regeringsgrundlaget.