Gæs vænner sig til generne

Gæs vænner sig til generne

Kortnæbede gæs mellem vindmøllerne.
Foto: David Boertmann.

Tilvænning.

Kortnæbbede gæs er blevet mindre frygtsomme over for vindmølleparker og rækker af vindmøller. En undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, på tre vindmølle-lokaliteter i Vest- og Nordvestjylland viser, at gæssene over de seneste otte-ti år er rykket en del nærmere til møllerne for at fouragere. På én lokalitet fouragerede fuglene tilmed inde i vindmølleparken.

Sky fugl.

Den kortnæbbede gås, der anses for at være ekstrem sky over for menneskelige aktiviteter, vænner sig tilsyneladende til de ændringer i landskabet, som etableringen af vindmølleparker og rækker af vindmøller medfører. Gæssenes ”mølle-venligere” adfærd gør det sandsynligt, at også andre arter over tid vil vænne sig til møllerne. Undersøgelsen er foretaget ved Klim Fjordholme med 35 møller, ved Velling Mærsk med 66 møller og ved Vester Thorup med fem møller på række. For alle møller gælder, at de er ældre og derfor lavere og med ringere vingefang end de langt højere vindmøller med langt større vingefang, der opstilles i dag.
Derfor skal undersøgelsens resultater tages med det forbehold, at fuglenes mulige tilvænning til den nyeste industristandard for vindmøller ikke er undersøgt.

Positivt eksempel
.

Ikke desto mindre er det nyt, at fugle vænner sig til vindkraftanlæg, mener forskningschef Jesper Madsen, DMU.
”Det er et positivt eksempel på, at fugle kan tilpasse sig ændrede miljøforhold, og vi forestiller os, at andre arter kan og vil gøre det samme som de kortnæbbede gæs. Men indtil det er godtgjort gennem yderligere undersøgelser, specielt ved dagens langt større vindmøller, så skal man fortsat tage hensyn ved planlægning og anlæg af nye vindmølleparker,” siger Jesper Madsen.