DMU ombrydes

DMU ombrydes

Danmarks Miljøundersøgelser står blandt andet for forskning i vildtbestande i Danmark og i Grønland, og ligeledes for den årlige opgørelse af vildtudbyttestatistikken. DMU modtager adskillige millioner kroner fra jagttegnsmidlerne.

Omfattende ændringer.

DMU har i dag offentliggjort beslutningen om de strukturer som organisationen i fremtiden skal underligges. I første omgang er der tale om strukturelle og ledelsesmæssige ændringer. I løbet af de næste 4-5 år endvidere om fysiske ændringer hvor DMUs jyske aktiviteter samles i Århus, mens de sjællandske flyttes til Emdrup.
Tusindkroners spørgsmålet i den sammenhæng er, om det vil føre til mere eller bedre forskning for pengene?
Det forsøger vi at få nogle indikationer på i de kommende timer og dage.
Foreløbig bringer vi uddrag af dagens pressemeddelelse fra DMU neden for.

Aarhus Universitet (AU) har besluttet en række omfattende ændringer af organisationen. For DMU betyder ændringerne at de nuværende forskningsafdelinger fordeles på to institutter.
AU’s ambition er at stå stærkt blandt Europas moderne universiteter. I 2006-07 fusionerede universitetet med fem andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder DMU. Målet med de nye ændringer er at realisere det faglige potentiale på tværs af de hidtidige grænser i organisationen fuldt ud i både forskning, undervisning, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde.
DMU udgør sammen med de tidligere fakulteter for Naturvidenskab og Jordbrugsvidenskab fra årsskiftet Faculty of Science and Technology. Fakultetet ledes af dekan Brian Bech Nielsen.
Videre er det nu besluttet at samle AU’s hidtidige 55 institutter og forskningsafdelinger på 26 nye institutter. Som led i dette samles DMU’s nuværende otte forskningsafdelinger på to nye institutter:
Institut for Miljøvidenskab dannes ved en sammenlægning af DMU’s afdelinger for Miljøkemi og Mikrobiologi, Atmosfærisk Miljø og Systemanalyse.
Institut for Bioscience dannes ved en sammenlægning af DMU’s afdelinger for Arktisk Miljø, Ferskvandsøkologi, Marin Økologi, Terrestrisk Økologi og Vildtbiologi og Biodiversitet samt Biologisk Institut fra det hidtidige Naturvidenskabelige Fakultet.
Den nye institutstruktur forventes at træde i kraft den 1. juli.