Den danske skov

Den danske skov

Fakta om de danske skove

Det danske skovareal er på ca. 450.000 ha svarende til 11% af landets samlede areal.
Skov og naturstyrelsen forvalter omkring halvdelen af de danske skove, cirka 200.000 hektar.
Den årlige træproduktion fra skovene er i størrelsesordenen 2 mill. m3.
Dermed er Danmark i stand til at dække omkring 25 % af sit træforbrug på i alt 8 mill. m3.
Der er ca. 2000 fuldtidsbeskæftigede i den primære skovsektor.
Skovene er endvidere af stor betydning for friluftslivet.
Det anslås, at hver dansker i gennemsnit besøger skovene 11 gange årligt, og at 90% af befolkningen besøger skoven mindst én gang årligt.

Mere skov

Der arbejdes ihærdigt på at få mere skov i Danmark.
Hvert år bruges der omkring 135 millioner kroner på at genrejse skovene.
Det skyldes dels at skoven er den friluftsaktivitet der bruges af flest mennesker, dels at skov er godt for grundvandet, og derfor er en del vandværker også med til at financierer skovrejsningen.

Jæger og dreng
© huntersmagazine.com
2002, Malte Udsen

Jæger og dreng på bukkepürsch.

Skovens økonomi

Skovbrugets indtjening omfatter i grove træk træproduktion, pyntegrønt og jagt. Dertil kan komme forskellige biproduktioner.
Hugsten i de danske skove udgør som tidligere omtalt cirka 2 millioner m3 årligt, hvoraf 1/3 er løvtræ og 2/3 nåletræ.
Skovenes produktion løb i 1999 op på cirka 1.3 mia. kr.
Jagt er på samme tid en vigtig friluftsaktivitet for mange mennesker og en væsentlig indtægtskilde for skovbruget.
Prisniveauet for jagtleje i skov er for tiden 200- 800 kr./ha årligt afhængig af forholdene.
Det anslås, at det samlede omfang af jagtudlejning i de danske skove andrager ikke mindre end 120 millioner kr. årligt.

Kilder

Alle statistiske oplysninger stammer fra den Skov- og Naturstyrelsen.