Dansk jagt

De små biotoper er afgørende for den flora og fauna som i dag kendetegner det åbne danske land.

Uden omsvøb.
Den danske natur som den besynges og værdsættes i naturbevarelsens skåltaler er stærkt afhængig af, at der også i fremtiden findes en landsdækkende og omfattende jagt.
Hvis jagten reduceres, hvis eksempelvis fasanjagten begrænses yderligere, så er der overvejende risiko for, at det åbne lands natur forringes - igen.
Kort fortalt. Det bunder i et simpelt samspil mellem økonomi, landbrugsdrift og biologisk diversitet.

Remisser, hegn og gærder.
De små udyrkede biotoper ude i landbrugslandet er oaser af frugtbarhed, rigdom og diversitet, som står i meget stærk modsætning til de dyrkede arealers veldrevne monokultur, hvor moderne sprøjtemidler fjerner enhver uhensigtsmæssig organisme.
Det fremgår blandt andet af forskning fra Landbrugshøjskolen tilbage i 2000, hvor professor Jørgen Primdal undersøgte alt det derude i landbrugsområderne som ikke er under plov.
Det danske landbrugsareal indeholder gennemsnitligt 3,7 procent småbiotoper. De udgøres af levende hegn, grøfter, vandløb, gamle mergelgrave, arealerne under højspændingsmasterne og tilsvarende.
I disse småbiotoper findes omkring 90 procent af den artsrigdom som forekommer i agerlandet.
Småbiotoperne udgør samtidig en tredjedel af alle de arealer er er til rådighed for Danmarks vilde flora og fauna.
Fjernes disse småbiotoper, så ødelægges eller ændres de etablerede dyre- og plantesamfund og de ”oprindelige” arter forsvinder i en relativ hurtig proces, skriver professor Primdal i sine konklusioner.

Økonomi, landbrug og jagt.
I visse kredse af det politiske spektrum og i visse jagtkredse er der udbredt trang til at begrænse den danske jagt i almindelighed og fasanjagten i særdeleshed.
Skulle det ske, så er der ingen tvivl om, at jagtlejen vil falde betydeligt.
Jægernes lyst til at betale mellem 300 og 600 kroner i årlig leje per hektar landbrugsjord vil ganske enkelt falde betydeligt, hvis fasanjagterne reduceres og op mod en tredjedel af det årlige jagtudbytte forsvinder.
Hvis jagtlejens værdi reduceres, er det åbenlyst, at de småbiotoper som ikke er fredet eller på anden måde beskyttet vil blive inddraget i landbrugsdriften – hvorfor skulle landbrugeren bevare noget, som ikke giver indkomst.
Resultatet bliver, at et ukendt antal småbiotoper går til grunde, og at den danske natur bliver endnu mere trængt.
Den vilde natur der findes i landets småbiotoper, er for en stor del vedkommende finansieret af jagten, og reduceres denne betaling så reduceres også omfanget af småbiotoperne – og så bliver den danske natur fattigere.

Serien om tingenes øjeblikkelige tilstand fortsættes på disse sider næste uge….