Anskydninger

Anskydninger

Den nyeste undersøgelse af de danske jægeres evne til at ramme ordentligt med haglgeværet er netop blevet offentlig gjort. Det går skidt med gæssene, mens det seneste årtis forbedringer på ræv og edderfugl fastholdes.

Ny rapport.

Her til morgen klokken 03.00 blev den seneste rapport offentliggjort fra det der indtil for kort tid siden hed DMU, men som nu er blevet absorberet af Århus Universitet og som følge af en indebrændt trang til profilering nu er omdøbt til Nationalt Center for Miljø og Energi (NCME). Rapporten handler om anskydninger af ræve, edderfugle og gæs, og den er sådan set både god og dårlig læsning.

Det gode.

Optimismen for jagten, træfsikkerheden og dyrenes tarv er størst i forhold til ræv og edderfugl, hvor de gode resultater der blev opnået gennem den intensive kampagne mod anskydninger frem til 2005 ser ud til at være blivende.

Det dårlige.

Værre ser det ud for de gæs som er blevet undersøgt. Her viser det sig nemlig, at der i løbet af de to seneste undersøgelser, som er gennemført i henholdsvis 2009 og 2011, er sket en – omend beskeden – stigning i antallet af anskydninger. På de følgende sider beskrives baggrunden for disse undersøgelser, og de konkrete resultater af de gåseundersøgelser der fandt sted en vindblæst mandag sidst i marts dette år.

Baggrunden.

I slutningen af 1990erne blev det klart, at de danske jægere ikke bare sendte et dødt dyr til jorden hver gang de affyrede et haglskud. Detaljerede og meget dybdegående studier af de dyr som vi sædvanligvis efterstræber afslørede, at mange eller temmelig mange ræve, edderfugle og gæs havde hagl i kroppen. De var blevet anskudt. Og det blev samtidig sandsynliggjort, at grunden til anskydningerne primært skyldes for lange hold og manglende viden om hvordan en succesrig jagt gennemføres. På den baggrund satte Miljøministeriet sammen med Danmarks Jægerforbund en storstillet kampagne i gang, for at få nedbragt antallet af anskydninger. I perioden fra 1998 til 2005 foretog Danmarks Miljøundersøgelser (som jo nu er Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet) en intensiv overvågning af effekterne af Miljøministeriets ”Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt.” Samtidig udførte DMU/NCME forskning i risikoen for anskydning i forhold til blandt andet jagtform, skudafstand og træfsikkerhed. I planen blev der fokuseret på tre jagtbare arter: edderfugl, kortnæbbet gås og ræv, og det viste sig, at for disse tre arter havde handlingsplanen en målbar effekt for andelene af individer med hagl i kroppen. Den helt dugfriske rapport som blev frigivet her flere timer før solopgang, er en fortsættelse af arbejdet fra 1998-2005 og ser nærmere på, om den gamle handlingsplan fortsat har en effekt. Eller sagt på en anden måde, om den gunstige udvikling der blev registreret fra handlingsplanens indførelse og jægernes øgede fokus på de problematiske anskydninger, fortsat er til stedet.

Gæs.

Lad os tage de dårlige nyheder først. Antallet af gæs med hagl i kroppen er stigende. Antallet af anskydninger stiger med andre ord. Grunden er en smule sammensat, al den stund, at de kortnæbbede gæs, som er den art der har været overvåget i alle årene, er ved at sprede sig i Danmark, så den nu forekommer på lokaliteter, hvor den ikke var en jagtmulighed for 12-13 år siden, da anskydningskampagnerne tog form. Det vil sige, at de kortnæbbede gæs jages på nye lokaliteter og at de efterstræbes af jægere, som ikke havde grund til at høre efter i timen (så at sige) for ti år siden. Den slags forklaringer er naturligvis glimrende sådan jæger og jæger imellem, men tilbage står det faktum, at anskydningerne af gæs er stigende. Anden konklusion kan ikke uddrages af de resultater som nu fremlægges.

Resultaterne.

Under de syv år med anti-anskydningskampagnen faldt haglbæreprocenten i de undersøgte kortnæbbede gæs fra over 36 procent i de gamle fugle og 25% af etårs fuglene til henholdsvis 18 og 10 procent. En klar forbedring. Mellem 2005 og 2009 blev der ikke undersøgt gæs, men aktiviteten blev genoptaget i 2009, hvor resultaterne for de gamle fugle steg fra lidt over 15 procent til 22,2 procent. Ved dette forårs undersøgelser var procenterne atter steget. Til 22,8 procent af de gamle fugle og til 12,2 procent for etårsfuglene. Et klart tilbageskridt som tydeligt bryder de foregående års gunstige udvikling på dette felt. De kortnæbbede gæs jages også i Norge, hvor man ikke på samme måde som her i landet har haft en intensiv kampagne mod anskydninger, men den nye rapports konklusion er utvetydig i forhold til de stigende haglprocenter i de kortnæbbede gæs: Stigningen er signifikant, en af årsagerne er bestandens øgede antal og spredning og så anbefales det, at informationskampagnen i Danmark udvides. (En anbefaling for en kampagne i Norge, kunne sikkert også være på sin plads). Med andre ord: Forskerne vurderer, at vi skal have en konstruktiv skideballe, så vi endnu en gang øger bevidstheden om anskydninger, så de kan nedbringes.

Edderfugl.

Bestanden af edderfugle har ændret sig markant siden 1997, hvor dødeligheden blandt hunnerne er forøget. Samtidig bliver disse fugle temmelig gamle, så når dødeligheden stiger forsvinder også de fugle hurtigere, som er blevet anskudt for fem eller ti år siden. Derfor er der lidt større usikkerhed omkring detaljerne i de forhold som gør sig gældende for edderfuglene, men den er ikke større end at forskerne konstaterer, at anskydningerne af edderfugl er faldet markant siden problemet blev belyst første gang i slutningen af 1990erne, og at Handlingsplanens positive virkninger er fastholdt for edderfugl.

Ræv.

I 1998 havde 25% af de danske ræve hagl i kroppen, men frem til 2005 faldt andelen gradvist til 10 procent. I det hverken jagtudbyttet eller bestanden i mellemtiden har ændret sig særligt meget, kan man være rimelig sikker på, at procenten med hagl svarer ganske godt til jagtudøvelsen. I de første år efter Handlingsplanens iværksættelse var overvågningen af rævenes haglbæreprocenter ganske intensiv, mens den de senere år er faldet noget i intensitet. Men siden 2005 har forskerne undersøgt i alt 402 ræve, hvoraf 39 individer havde hagl i kroppen. Det svarer til 9,7 procent. Ud fra disse resultater konkluderes det, at faldet i anskydningen af ræve som alle kunne glæde sig over i perioden fra 1998 til 2005 er fastholdt i årene fra 2006 til 2010.

Konklusioner.

Handlingsplanens positive effekt er fastholdt for edderfugl og ræv i årene fra 2008 til 2011, skriver den nye undersøgelses forfattere i deres afsluttende og sammenfattende konklusion. Til gengæld undlader de at påpege – og det gør vi så her – at i modsætning til de år hvor Handlingsplanen var aktiv og hvor antallet af anskydninger hele tiden var faldende, så er kurven nu flad i forhold til rævene. Der er altså ikke sket noget positivt i antallet af anskydninger siden 2005. Forskerne påpeger dernæst; ”at for kortnæbbet gås er der indikationer på, at anskydningsraten er steget mellem 2005 og 2009-2011.” Tilbage står der et billede af danske jægere, som ikke har forbedret deres anskydninger af ræv siden 2005, som godt nok har fået anskydningerne af edderfugle til at falde helt frem til 2009, men derfra bliver det atter værre og som i signifikant grad anskyder de kortnæbbede gæs i stigende antal. Forskerne anbefaler derfor, at bestandene fortsat overvåges for anskydninger, og at der iværksættes både danske og internationale initiativer for at øge jægernes evne til at undgå anskydninger.

Reaktioner.

Det betyder, at der sandsynligvis skal iværksættes endnu en dansk kampagne for at nedbringe antallet af anskydninger. Det vil uden tvivl få offentligheden til at stille nye spørgsmål til jagtens berettigelse, og fordre intensiv og præcis kommunikation fra jagtens forskellige aktører og organisationer. Spørgsmålet er så, om det her er godt eller skidt set i det store perspektiv. Det vil vi forsøge at afdække de kommende timer og dage, i form af reaktioner fra de forskellige instanser som kan forventes at have en mening om vores evner – eller mangel på samme – til at ramme dræbende og til at undgå, at dyrene skal flyve eller løbe rundt med hagl i kroppen. Så følg udviklingen her på HuntersMagasine.... Læs hele rapporten.